Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Giám đốc

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0919242928

Email: nguyenngochien@dthu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0939399177

Email: nguyenhoanganh177@gmail.com

Lê Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918993788

Email: ltnmai@dthu.edu.vn

Lê Minh Cường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0945786781

Email: lmcuong@dthu.edu.vn

Trần Thanh Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919063536

Email: tranthuy4101985@gmail.com

Phan Hồng Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0915999658

Email: phkhanh@dthu.edu.vn

Trần Văn Kịch

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0908606591

Email: kich.tranvan64@gmail.com

Võ Thị Bích Ngoan

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0908799377

Email: vtbngoan@dthu.edu.vn