Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm được thành lập theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHĐT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

Ngày 21/3/2018 Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm được đổi tên thành Trung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022.

Trung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp; Trung tâm quản lý, tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên đang học tập tại Trường. Trung tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu soạn thảo, ban hành quy chế, quy định về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

b) Tổ chức thực hiện hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên;

c) Xây dựng mạng lưới các trường phổ thông, mầm non, các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp;

d) Tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm các cấp;

đ) Tổ chức cho sinh viên xem các giờ dạy mẫu, các hoạt động giáo dục mẫu;

e) Tổ chức các báo cáo chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác hướng nghiệp; Công tác tư vấn tâm lý;...

f) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển nguồn học liệu đáp ứng các yêu cầu hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp;

g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học và Công nghệ tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về phát triển kỹ năng nghề nghiệp;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

(Cập nhật 9/2018).

Tin liên quan